Tämä teksti on kuvaus sellaisesta olotilasta, johon Natrum muriaticum -lääkeaine voi tuoda helpotusta kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen hoito toteutetaan aina yhdessä homeopaatin kanssa. Vaikka tekstissä mainitaan myös fyysisiä oireita, niitä ei pidä alkaa hoitaa Natrum muriaticumilla itsenäisesti. Natrum muriaticum voi auttaa niihin vain silloin, kun ne ilmenevät osana kokonaisuutta, jota voi kutsua Natrum muriaticumin oirekuvaksi.

Tekstin tarkoitus on valaista, minkälaisia asioita homeopaatti ottaa huomioon asiakasta haastatellessaan ja minkälaisen oirekokonaisuuden perusteella hän voi todeta asiakkaan tarvitsevan juuri Natrum muriaticumia.

Kutsun tässä tekstissä Natrum muriaticumin oirekuvassa olevaa henkilöä selkeyden vuoksi Natrum muriaticumiksi.

Menetykset, pettymykset ja ulkopuolisuuden tunne

Natrum muriaticum-tila syntyy jonkin ihmissuhteen menetyksestä tai suhteissa koetuista pettymyksistä. Italialainen homeopaatti Massimo Mangialavori sanoo, että Natrum muriaticum -tila voi alkaa kehittyä jo syntymän hetkellä. Kohdun täydellisestä ympäristöstä poistuminen voi jo riittää laukaisemaan kyseisen tilan.

Natrum muriaticum -olotila voi myös syntyä missä tahansa elämänvaiheessa koetun traumaattisen tapahtuman tai elämänvaiheen vuoksi. Kyseessä voivat olla joko hyvinkin tuskalliset kokemukset tai sitten niinsanotut normaalit konfliktit vanhempien, koulukavereiden tai muiden läheisten ihmisten kanssa. Merkittävää olotilan kehittymiselle on kokemus syvästä pettymyksestä. Tyypillistä tälle olotilalle on, että se ruokkii itseään – samankaltaisia tapahtumia ja pettymyksiä alkaa kasaantua, ellei olotilaa saada jollakin tavalla muutettua.

Natrum muriaticum kokee itsensä ulkopuoliseksi. Hän haluaisi tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään, esimerkiksi omaan perheeseensä tai johonkin muuhun hänelle merkittävään yhteisöön tunnetasolla, mutta se ei onnistu. Tai sitten hänellä ei ole perhettä eikä muutakaan yhteisöä, johon kuulua. Ulkopuolisuuden tunne, menetykset ja pettymykset aiheuttavat hänessä epätoivoa ja katkeruutta.

Voimakkaat/syvälle säilötyt tunteet

Natrum muriaticum saattaa kokea kaiken hyvin voimakkaasti. Niin voimakkaasti, että ympäristön, jopa läheisten, voi olla välillä vaikea ymmärtää hänen vahvaa reagointia johonkin heille täysin arkipäiväiseen asiaan.

Hän saattaa kokea voimakkaasti paitsi omat tunteensa myös muiden tunteet. Herkkyytensä vuoksi hänelle on tyypillistä reagoida oireilemalla myös maailman tapahtumiin. Myös kuun kierto vaikuttaa häneen.

Koska tunteet jylläävät niin voimakkaina, ne vievät mukanaan. Natrum muriaticumille onkin tyypillistä, että hän joutuu kärvistelemään tunnereaktioissaan pitkänkin aikaa. Hän voi mennä jopa hysteeriseksi.

Koska kaikilla lääkeaineilla on polariteettinsa, toisessa ääripäässään Natrum muriaticum -olotila voi olla lähes turta. Tällainen olotila on yleistä masennuksessa. Markus J. Rantalan Masennuksen biologia -kirjan mukaan monet masentuneet kuvaavat tuntemuksiaan siten, että mikään ei tunnu miltään eikä mikään tuota heille iloa. Masennukseen liittyy yleensä myös väsymystä. Nämä samat oireet liittyvät myös uupumukseen, joka ei ole virallinen diagnoosi, vaikka monet siitä kärsivätkin. Natrum muriaticum -olotilassa oleva voi kokea olevansa joko masentunut tai uupunut tai molempia. Myös monen muun lääkeaineen oirekuvaan kuuluu masennuksen ja uupumuksen kokemus, joten niitä olotiloja ei pidä suoraan yhdistää pelkästään Natrum muriaticumiin.

Natrum muriaticum on säilönyt kaikkein pahimmat pettymykset ja surun syvälle sisimpään ikään kuin odottamaan parempaa hetkeä käsitellä niitä. Hän tietää, että jos hän päästäisi tunteet valloilleen, ne vyöryisivät päälle sietämättömällä voimalla. On siis turvallisempaa piilottaa ne. Näin traumaattiset kokemukset eivät ole aktiivisesti mielessä, mutta kehossa ne kyllä ovat ilmentyen monenlaisina fyysisinä oireina sekä tapana vatvoa menneitä. Tunteiden säilöminen ei ole hänelle tietoista toimintaa, vaan ennemminkin vaistomainen toimintatapa. Homeopaattinen hoito auttaa tiedostamaan tämän taipumuksen ja muuttamaan toimintatapaa omien tunteiden kohtaamisessa.

Natrum muriaticum -lääkeaineen vaikutuksesta ihminen voi päästä kiinni hyvin syvällä oleviin tunteisiin, joiden alkusyytä ei välttämättä voida edes jäljittää. Kyseessä voi olla esimerkiksi varhaisia kokemuksia vauva- tai sikiöajalta tai jo perimässä mukana olevia suvun teemoja tai sukulaisten kokemuksia.

Hän voi löytää vastauksia ja oivalluksia vaikkapa seuraaviin Natrum muriaticumille tyypillisiin kysymyksiin:
Miksi suhteeni aina epäonnistuvat?
Miksi en löydä parisuhdetta?
Miksi kukaan ei ymmärrä minua?

Herkkyys, haavoittuvuus ja suojamuuri

Herkkyytensä vuoksi Natrum muriaticum kehittää itselleen suojamuurin. Jopa lapsi, joka on Natrum muriaticum -tilassa, voi tästä syystä vaikuttaa täysin välinpitämättömältä, vaikka äiti kuinka yrittäisi antaa hänelle huomiota.

Tällainen suojamuuri aiheuttaa suurta ristiriitaa Natrum muriaticumin toiveiden, niiden ilmentämisen ja niiden toteutumisen välillä. Hän haluaa kokea yhteyttä toiseen ihmiseen ja kaipaa läheisyyttä, mutta näyttäytyykin tämän edessä täysin välinpitämättömänä tai peräti työntää toisen pois omalla käyttäytymisellään.

Natrum muriaticum on koko ajan puolustuskannalla. Hänen suojamuuri voi olla hyvinkin piikikäs. Sitä on kuitenkin raskasta kannatella. Alkoholi voi toimia hänellä ainoana keinona laskea suojamuuri alas. Natrum muriaticum -oirekuvaan kuuluukin myös alkoholiriippuvuus.

Runous ja musiikki saavat Natrum muriaticumin tuntemaan itsensä eläväksi. Niiden avulla hän pystyy löytämään sen yhteyden, jota hän ihmissuhteista jatkuvasti etsii. Niiden äärellä hän pystyy rentoutumaan ja unohtamaan suojamuurinsa. Myös luonto ja lemmikkieläimet ovat hänelle tärkeitä samasta syystä.

Taustalla oleva suru

Natrum muriaticumia pidetään klassisena surua hoitavana aineena. Oman kokemukseni mukaan suru ei ole kuitenkaan itsestään selvästi se päällimmäinen oire, jonka vuoksi asiakas hakeutuu homeopaatille. Useimmat Natrum muriaticum -asiakkaani ovat päässeet surun tunteeseen käsiksi vasta sitten, kun kyseinen lääkeaine on hoitanut ensin muita oireita surun tunteen päältä pois. Jokaisen Natrum muriaticumia tarvitsevan olotilassa on surua, mutta se ei välttämättä ole se päällimmäinen tunne. Hoito voi vaikuttaa siten, että taustalla oleva suru tulee näkyvämmäksi ja nousee pintaan, jotta se voidaan tuntea, käsitellä ja ymmärtää. Sen myötä siitä voidaan vapautua.

Homeopaattina tunnistan asiakkaan Natrum muriaticum  -tilan joskus juuri siitä, että keskustelun jälkeen minusta tuntuu siltä, että taustalla on jotakin, johon asiakas ei itsekään pääse käsiksi eikä siksi pysty siitä kenellekään vielä kertomaankaan. Tällainen kokemus Natrum muriaticumin energiasta on itselleni tutumpi kuin vahva, pinnalla oleva surun tunne. Oirehakemistossa Natrum muriaticum on tärkeimpiä aineita Silent grief -otsikon alla. Mieluummin suomennan kyseisen otsikon ”taustalla olevaksi suruksi” kuin hiljaiseksi suruksi. Natrum muriaticumin suru ei ole hiljaista. Se pyrkii esiin lukuisina fyysisinä tai henkisinä oireina.

Irtipäästämisen vaikeus

Natrum muriaticumin mieli keskittyy menneisiin tapahtumiin. Hänen on vaikea päästää niistä irti. Kyseessä voi olla iso traumaattinen kokemus, joka ei jätä häntä rauhaan, tai lähimenneisyyden arkiset tapahtumat, joita hän jää pohtimaan ja analysoimaan. Taipumus vatvoa menneisyyttä vie energiaa ja tekee olon raskaaksi. Sen takia voi olla vaikea keskittyä nykyhetkeen tai tarttua toimeen.

Jos oman elämän tapahtumat eivät täysin selitä raskaita tuntemuksia tai menneisyydessä vellomista, niiden syy voi löytyä myös perimästä. Joku esivanhemmista on saattanut kokea traumaattisia kokemuksia, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle paitsi geenien myös opittujen ajatus- ja käyttäytymismallien kautta. Kaikki tämä voi ilmetä esimerkiksi erilaisina pelkoina, itseä vähättelevinä ja sättivinä ajatuksina tai yleispessimistisenä elämänasenteena. Tällaista painolastia ei välttämättä pysty edes näkemään asioina, joista voisi jotenkin päästää irti. 

Omien tuntemusten tutkiminen ja käsittely on ratkaisu tällaisen jatkumon katkaisemiseksi. Prosessi ei välttämättä ole kovin nopea ja helppo, mutta takuulla kannattava. Siitä hyötyvät oman itsen lisäksi myös kaikki läheiset sekä erityisesti omat lapset, jotka eivät enää saakaan niskaansa sitä taakkaa, joka on kulkenut suvussa ehkä jo satoja vuosia. Olen havainnut, että monelle suurta apua prosessiin tuo homeopatian ja psykoterapian yhdistelmä.

Äitiys

Natrum muriaticum -hoito nostaa usein pinnalle äitiyteen liittyviä asioita. Kyseessä voi olla oma äitisuhde tai sitten oma äitiys. Vielä muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että lasta ei saa hemmotella pilalle. Lapsi on saanut ravinnon ja suojan, mutta ei välttämättä emotionaalista välittämistä ja hoivaa. Tällainenkin kokemus on voinut jo lapsena laukaista Natrum muriaticum -tilan. Omista lapsuuskokemuksista saattaa johtua myös alitajuinen tunne siitä, että itsestä ei ole äidiksi. Natrum muriaticumilla hoidetaan myös lapsettomuutta.

Natrum muriaticum -oirekuvassa tyypillistä

Vakavamielisyys, alakuloisuus ja melankolisuus kuuluvat Natrum muriaticumin olotilaan. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että menneisyyden haasteet ovat vähän väliä hänen mielessä. Massimo Mangialavori sanoo, että Natrum muriaticum kokee minkä tahansa vastoinkäymisen muistuttavan häntä alkuperäisestä traumasta. Pienetkin arkiset asiat voivat siis tuntua hänestä siltä kuin haavaan hierottaisiin suolaa. Homeopatian opiskelijoille tämä voikin olla yksi hyvä muistisääntö Natrum muriaticumin oirekuvasta, sillä Natrum muriaticum on valmistettu natriumkloridista, eli suolasta.

Vaikka Natrum muriaticum on hidas päästämään irti menneisyyden pettymyksistä ja haavoista, hän voi muissa asioissa olla hyvinkin kärsimätön ja käytökseltään impulsiivinen.

Mangialavori mainitsee Natrum muriaticumin -oirekuvaan kuuluvana myös apatian, joka johtuu siitä, että Natrum muriaticum kokee tehneensä itse jo kaiken voitavansa ihmissuhteiden saamiseksi tai niiden pelastamiseksi. Hänen pääasiallinen strategiansa onkin siis odottaa, että muut lähestyvät häntä. Tämä ei suinkaan ole kevyttä toimintaa (toimimattomuutta), vaan äärimmäisen energiaa vievää päänsisäisesti.

Natrum muriaticum kokee, että hänen pitää pärjätä surunsa ja pahan olonsa kanssa yksin. Kokemukset ovat muovanneet hänestä pessimistin. Hän ajattelee, että jostain syystä hänellä ei ole lupaa iloita.

Hän on hyvin vastuuntuntoinen ja kokee helposti syyllisyyttä ja häpeää sekä tekemisistään että tekemättä jättämisistään. Hän kysyy usein itseltään: ”Teinkö väärin?”, ”Olisiko sittenkin pitänyt tehdä toisin?”

Joitakin fyysisiä oireita

Iho-oireet

Natrum muriaticumilla voi olla monenlaisia iho-oireita. Tyypillistä hänelle on ihottuma niskassa tai hiusrajassa. Hänellä on taipumusta myös herpekseen ja nokkosrokkoon. Syylät kämmenselässä ovat yleisiä. Hän voi saada ihottumaa urheilusuorituksen jälkeen.

Kurkkuoireet

Natrum muriaticumilla voi olla kroonisia kurkkuoireita, esimerkiksi jatkuvasti kipeä kurkku, palan tunne kurkussa tai liman kakistelua aamuisin.

Polttelevat oireet

Oireet voivat olla polttelevia, kuten esimerkiksi närästys, helposti ärtyvä suoli sekä polttavat iho-oireet.

Kylmäntuntemukset

Kylmyyttä voi puolestaan tuntua niskassa, sydämen lähellä, päälaella.
Tyypillistä hänelle on jalkojen kylmyys polvista jalkateriin.

Tunnottomuus

Joskus oireena voi olla tunnottumuutta, erityisesti nenässä toispuoleisesti, huulissa, käsivarsissa, käsissä, sormissa ja olkapäissä.

Pelot

Hän pelkää hylätyksi tulemista, ihmissuhteen menettämistä, epäonnistumista, sydänsairauksia, varkaita, ahtaita paikkoja.

Muita oireita

Oirekuvaan kuuluvat uniongelmat, kuukautisiin liittyvät vaivat, vaihdevuosioireet, siitepölyallergiat ja niihin liittyvä silmien kutina, maku- ja hajuaistin puuttuminen, turvotus vatsassa ja jaloissa, päänsäryt, kuivuus limakalvoilla, erityisesti huulissa ja emättimessä.

Yleistä

Natrum muriaticum voi olla palelevainen tai kuumaverinen.
Hänen olonsa on yleensä aamuisin huonoimmillaan.
Hän himoitsee suolaista ruokaa.

Kolikon kaksi puolta

Natrum muriaticumin oirekuvasta löytyy elementteinä sekä
vettä (haasteita tunteiden säätelyssä),
tulta (polttelevat oireet ja ilmpulsiivisuus),
maata (liiallinen velvollisuudentunne – syyllisyys monesta asiasta, joustamattomuus, mustavalkoisuus)
sekä ilmaa (jatkuvaa analysointia ja pohdintaa).

Kun homeopaattinen lääkeaine, jokin muu kokonaisvaltaisesti tasapainottava hoitomuoto tai terapia saa pyörät pyörimään ja Natrum muriaticum pystyy vähitellen irrottautumaan ajatuskehistään ja valjastamaan moniulotteisuutensa uusilla tavoilla, elementtien positiiviset puolet pääsevät paremmin esiin hänen kokemusmaailmassa:
vesi (ymmärrys ja empaattisuus itseä ja muita kohtaan, auttamisen halu),
tuli (oman voiman käyttö luovien ideoiden toteuttamiseen),
maa (hyvä kehotietoisuus, hyvä organisointikyky),
ilma (ideoiden kuplinta ja itsestään syntyvä ilo).

Kun oireilu on voimakasta ja olo on kaikkea muuta kuin positiivinen, on tärkeää muistaa, että kolikolla on aina myös se toinen puoli – jos on synkkyyttä on aina myös valoa. Muutos parempaan voi tapahtua yllättävänkin nopeasti. Tämä on tuttua kaikille, jotka ovat saaneet homeopatiasta apua.

Lähteet

Reference Works:
Allen’s Keynotes
Links 1999
Lippe’s Keynotes
Lippe’s Text Book of MM
Mangialavori 1 Sea Remedies
Sankaran’s Substance
Scholten’s minerals
Tyler’s Drug Pictures
Vermeulen’s Prisma

Viktória Bodrogi: Waterworld, Fish in Homeopathy, Emryss, 2021
Markus J. Rantala, Masennuksen biologia, Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin, Terra Cognita, 2019
sekä omat hoitokokemukseni

Tärkeitä sanoja ja teemoja

ajatusmallit, alakulo, epäonnistuminen, epätoivo, herpes, häpeä, iho-oireet, ihmissuhteet, ilottomuus, impulsiivisuus, irtipäästämisen vaikeus, jumittuminen menneeseen, katkeruus, klaustrofobia, kuukautisvaivat, kärsimättömyys, masennus, melankolisuus, menetys, nokkosrokko, perimä, pettymys, polttavat oireet, suojamuuri, suru, syyllisyys, tunnottomuus, tunteiden säätely, ulkopuolisuuden tunne, unettomuus, uupumus, vakavamielisyys, välinpitämättömyys, äiti.